Ground Spices  
• Chilly Powder (X- Hot Very Red) • Chilly Reshampatti
• Chilly Crushed W/O Stem • Chilly Gholar
• Chilly Kashmiri • Haldi Powder (Selam)
• Haldi Powder (Nizamabad) • Dhania Powder (Pure No.1)
• Methi Crushed (Bardo No.1) • Methi Powder (Fresh Milled)
• Rai Crush (Bardo No.1) • Dhania (50%) & Jeera (50%)
• Rai Powder  
   
Whole Spices And Provisions  
• Reshampatta (Tometo) • Reshampatta(Long)
• Spl Sanam W/O Stem • Spl Sanam Stem
• Longi Chilli • Round Mundu W/O Stem
• Round Mundu Wih Stem • Kashmiri W/O Stem
• Kashmiri With Stem  
   
Masalas  
• Garam Masala No.1 • Sambhar Masala
• Premium Spices • Dal Masala
• Garam Masala • Mutton Masala
• Fish Masala • Chicken Masala
• Tandoori Masala • Tikka Masala
• Pani Poori Masala Chaat Masala
• Chhole Masala • Pav Bhaji Masala