Mukhvas  
• Kesar Mukhvas • King Mukhvas
• Navratna Mukhvas • Jamnagarri Mukhvas
• Green Mukhvas • Puna Mukhvas
• Indore Puna Mukhvas • W/O Supari Mukhvas
• Ful Pan Mukhvas • Salty Mukhvas
• Sava Ni Dal • Ajwain Dal
• Variyali Dal • Masala Gotli
• Masala Kharek • Hazma Hazam
• Tikha Ambolia • Jaggary Mausam Deluxe